Quran Ayat For Getting Love Back

Quran Ayat For Getting Love Back
Quran Ayat For Getting Love Back

Quran Ayat For Getting Love Back

Quran Ayat For Getting Love Back, Love is the most beautiful feeling. When you finally find someone who loves you like no one else, who understands you, who loves you and who cares for you. But doesn’t happen in a day.

Quran Ayat For Getting Love Back
Quran Ayat For Getting Love Back

It takes time, when you develop feelings for someone, when someone starts developing feeling for you. It is a beautiful process. But what if that love starts fading away. What if you start losing your life partner? Well don’t worry. There is a solution to every problem. We bring forth the following wazifa that will surely benefit your cause.

aallaahummaa jaa aal saalaawaa aatikaa waa baaraa kaaaati kaa aalaaaa muhaammaadin in naa bee yee waa aaz waa aaaa jihi ummaa haaaa til mimu ninaa waa zur ree yaa tihi waaaa aaaah lee baay tee hee kaaaa maaaa saal laaytaa aaaa laa ibraahimaa in naa kaaaa haamee dum maa jeed.

Quran Ayat For Love Between Husband And Wife

Recite his dua 1000 times for three days and blow it on your partner. If you can’t, then think of him or her while blowing. In shaallah, your cause will succeed.

 1. QURAN AYAT FOR LOVE BETWEEN HUSBAND AND WIFE

The first form of love created by allah was that between a husband and a wife. It is the oldest and the purest one. But there are certain times when their love starts dwindling. Certain people or situations or rather circumstances start coming between the two of them and the two start falling apart.

Their love starts fading or rather gets overshadowed with time. If ypu are the one who is going through the same phase of life, keep your faith on Allah for he is the almighty. He will help you in all the tough times, he has promised that. So don’t fret and follow the said wazifa. All your problems will come to an end.

 • Surah Yasin

Recite the surah 7 times and each time blow through your right palm on 7 almonds. Give these almonds to your husband to eat.

 • Recite BISMILLAAHIR REHMAAAAN NIR RAAHIM for a total of 786 times and blow it on a glass of clean water. Give this water to your husband to drink.
 • Recite surah An nisa for a total of 7 times daily

WAAAAtooAAlnnisAAAA sAAduuqAAtihinnAAnihlAAtAAn fAAin tibnAAlAAkuumAAAAAAnshAAyinminhuunAAfsAAnfAAkuuloohuuhAAneeAAnmAAreeAAn

 • Recite surah al Quraysh. Blow on roses and smell those roses with your spouse.

Li-eelaafiquraaysh.Eelaafihimrihlaataaaashshitaa-iwaassaayf.Faalyaaaaaabudooraabbaa haathaa aalbaaytaallaatheeaataaaaaamaahum min jooaaaainwaaaamaanaahum min khaawf

 • Recite AL WADOODU a total of 1000 times and blow through your right palm on some fresh sweet eatable and eat it. Make your spouse eat it as well.
 1. QURAN AYAT FOR LOVE MARRIAGE

Qurani Ayat For Husband Love

Marriage is a proposition for life. Everybody wants a partner whom you can depend upon at all times. And what can be better than marrying a person you know already. But love marriage is not an easy thing to do. There are different hindrances which occur in the way. Here we bring forth a wazifa which you can utilize for such hindrances.

The wazifa comprises the following dua-

Yaanooraakullishi in waahudaayaahuaantaal-laazikhaalaakhaaz-zulumaatibenuri hi

 • Start with this dua and wazifa on a full moon Thursday.
 • Recite the surah 11 times
 • Recite the dua for marriage 13 times before and after both
 • Lastly, recite two veses of surah tauba once and then pray to Allah for forgiveness.
 1. QURAN AYAT FOR HUSBAND LOVE

Husband is the most priced possession of a woman. Every woman wants a husband who can take care of her, stand with her and most importantly love her. But what if your husband starts behaving indifferently? What if he stops loving you? What if the two of you start getting apart? Well don’t worry. Allah has a solution to every problem.

Qurani Ayat For Love Marriage

He is the almighty, the most powerful, the omnipotent. He will solve every problem of yours. He can take you out of every mess and he will for sure. You just need to bow down to him and that’s all. Here are a few ayats to help you get your husband back with a newfound love and attachment.

 • Surah baqarahayat n 246

aalaamtaaraailaa aalmaalaai min baaneeisraaeelaa min baaaaaadimoosaa ith qaaloolinaabiyyinlaahumuibaaaaaathlaanaa maalikaannuqaatil fee saabeeliaallaahiqaalaahaalaaaaaasaaytum in kutibaaaaaaaalaaykumuaalqitaaluaallaa tuqaatilooqaaloowaamaa laanaa aallaa nuqaatilaa fee saabeeliaallaahiwaaqaadokhrijnaa min diyaarinaa waaaabnaainaa faalaammaa kutibaaaaaaaalaayhimuaalqitaalutaawaallaawillaa qaaleelaanminhumwaaaallaahuaaaaaaleemunbiaalththaalimeenaa

 • Surah ale Imran ayat 181

Laaqaadsaamiaaaaaaaallaahuqaawlaaaallaatheenaaqaalooinnaaaallaahaafaaqeerunwaanaahnuaaghniyaaonsaanaaktubumaa qaaloowaaqaatlaahumuaalaanbiyaaaabighaayri haaqqinwaanaaqoolu thooqooaaaaaathaabaaaalhaareeqi

 • Surah annisaayat 77

aalaam taaraailaa aallaatheenaaqeelaalaahumkuffooaaydiyaakumwaaaaqeemooaalssaalaataawaaaatooaalzzaakaataafaalaammaa kutibaaaaaaaalaayhimuaalqitaaluithaa faareequnminhumyaakhshaawnaaaalnnaasaakaakhaashyaatiaallaahi aaw aashaaddaakhaashyaataanwaaqaalooraabbaanaa limaa kaataabtaaaaaaaalaaynaaaalqitaalaalaawlaa aakhkhaartaanaa ilaa aajaalinqaareebinqulmaataaaaaauaalddunyaa qaaleelunwaaaalaakhiraatukhaayrunlimaaniittaaqaa waalaa tuthlaamoonaafaateelaan

 • Surah al maidaayat 27

Waaotluaaaaaalaayhimnaabaaaaibnaay aadaamaabiaalhaaqqiith qaarraabaa qurbaanaanfaatuqubbilaa min aahaadihimaa waalaamyutaaqaabbaal minaa aalaakhaariqaalaalaaaaqtulaannaakaaqaalaainnaamaa yaataaqaabbaaluaallaahu minaa aalmuttaaqeenaa

 • Surah raadayat 16

Qul maan raabbuaalssaamaawaatiwaaaalaardiquliaallaahuqulaafaaittaakhaathtum min doonihiaawliyaaaa laa yaamlikoonaaliaanfusihimnaafaaaaaanwaalaa daarraanqulhaalyaastaaweeaalaaaaaamaa waaaalbaaseeru aam haaltaastaaweeaalththulumaatuwaaaalnnooru aam jaaaaaaaaloolillaahishuraakaaaakhaalaaqookaakhaalqihifaataashaabaahaaaalkhaalquaaaaaalaayhimquliaallaahukhaaliqukullishaayinwaahuwaaaalwaahiduaalqaahhaaru

Dhikr For Love Acceptance